Algemene Voorwaarden

  1. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle advocaten en overige personen die bij, voor of namens Advocatenkantoor Van den Biesen werkzaam zijn (geweest). Ook zijn deze van toepassing op de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van den Biesen (inclusief haar bestuurders).
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Phon van den Biesen, eventueel samen met door hem daarbij ingeschakelde ondersteuning en ten behoeve van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of gewijzigde opdrachten en ook op vervolgopdrachten. De toepassing van artikelen de 7:404 en 7:407, tweede lid BW is op onze dienstverlening uitgesloten. De uitvoering van de aan de partners van Advocatenkantoor Van den Biesen verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  3. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat Advocatenkantoor Van den Biesen de verstrekte opdracht met de daarvoor vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken zal uitvoeren. Zou het zo zijn dat Advocatenkantoor Van den Biesen desondanks bij het naleven van deze verplichting, of enige andere ter zake geldende verplichting, toerekenbaar tekort schiet, dan geldt dat elke aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Van den Biesen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Als om welke reden dan ook deze verzekering niet tot uitkering over kan en/of zal gaan is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Biesen beperkt tot tweemaal het in verband met de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit gedeclareerde bedrag, met een maximum van € 50.000,-. Informatie over de door Advocatenkantoor Van den Biesen afgesloten verzekering is op verzoek voor inzage beschikbaar.
  4. Advocatenkantoor Van den Biesen is bevoegd om in verband met de ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden hulppersonen en andere derden in te schakelen. Een en ander gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever (behalve wanneer het gaat om formele werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld rolwaarneming bij rechtbanken en deurwaardersbijstand). Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Biesen voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Advocatenkantoor Van den Biesen verstrekte opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens deze opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Advocatenkantoor Van den Biesen is gerechtigd het met de opdrachtgever voor de te verrichte werkzaamheden overeengekomen tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur vermeld. Kosten van eventuele invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Van den Biesen heeft het recht op elk moment, dus zowel voorafgaand aan als tijdens de dienstverlening, van de opdrachtgever voorschotbetalingen te verlangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal een voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in desbetreffende zaak. Bij gebreke van betaling van door Advocatenkantoor Van den Biesen verzonden nota’s is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden niet te (gaan) verrichten dan wel deze op te schorten of te beëindigen.
  6. Advocatenkantoor Van den Biesen heeft geen derdenrekening en houdt dus ook geen geld van cliënten of andere derden onder zich.
  7. De kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Van den Biesen, zoals hieronder gepubliceerd op de website van kantoor, is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor Van den Biesen en een opdrachtgever.
  8. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van den Biesen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de advocaten van Advocatenkantoor Van den Biesen geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

 

KLACHTENREGELING

Inleiding

Advocatenkantoor Van den Biesen hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.
Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren aan ons voor te leggen. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in deze kantoorklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Artikel 2 toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Van den Biesen en de cliënt.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op de algemene voorwaarden waarin is vermeld dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan komt deze terecht bij Phon van den Biesen.
2. Phon van den Biesen probeert om te beginnen samen met de cliënt tot een oplossing te komen. Hij handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. Binnen deze termijn stelt hij de klager schriftelijk of per e-mail op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen klager en advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. Bij de klachtbehandeling wordt zowel door de Klager als door Phon van den Biesen geheimhouding in acht genomen.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 klachtregistratie
1. De klacht met daarbij het klachtonderwerp wordt geregistreerd in het digitale zaaksdossier waarop de klacht betrekking heeft.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Artikel 8 onopgeloste klachten
Indien deze klachtenregeling niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, kan deze zich wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam.