Privacy

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Advocatenkantoor Van den Biesen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Advocatenkantoor Van den Biesen;
 3. bezoekers van www.vandenbiesen.eu;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Advocatenkantoor Van den Biesen contact opnemen of van wie Advocatenkantoor Van den Biesen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van den Biesen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, post of telefoon) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Advocatenkantoor Van den Biesen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 4. Advocatenkantoor Van den Biesen heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Advocatenkantoor Van den Biesen bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Als op deze links worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende platform. Advocatenkantoor Van den Biesen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Advocatenkantoor Van den Biesen verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites.

3. Doeleinden verwerking

Advocatenkantoor Van den Biesen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het onderhouden van contact, door toezending van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 5. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Advocatenkantoor Van den Biesen verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden;
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

5. Verwerkers

Advocatenkantoor Van den Biesen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Advocatenkantoor Van den Biesenpersoonsgegevens verwerken. Advocatenkantoor Van den Biesen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Advocatenkantoor Van den Biesen maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Advocatenkantoor Van den Biesen deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Advocatenkantoor Van den Biesen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Advocatenkantoor Van den Biesen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Advocatenkantoor Van den Biesen er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Advocatenkantoor Van den Biesen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Advocatenkantoor Van den Biesen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 7 of 20 jaar na afronding van de zaak;(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacystatement

Advocatenkantoor Van den Biesen kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Advocatenkantoor Van den Biesen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Advocatenkantoor Van den Biesen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Advocatenkantoor Van den Biesen door een e-mailbericht te sturen naar info@vandenbiesen.eu.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Advocatenkantoor Van den Biesen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Van den Biesen door een e-mailbericht te sturen naar info@vandenbiesen.eu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).